Tikotiput

Vesiputousmalli

Perinteistä projektinhallintamenetelmää kutsutaan myös nimellä vesiputousmalli. Tätä projektinhallintamenetelmää noudatettaessa projektin vaiheet etenevät vaihe vaiheelta alaspäin kuin vesiputouksessa.

Vesiputousmalli Ensimmäinen vaihe on projektin suunnitteluvaihe, jossa laaditaan tarkat suunnitelmat projektin toteuttamista koskien. Projektin vaatimukset otetaan tarkasteluun ja niitä täydennetään, analysoidaan, määritellään tarkasti ja listataan. Ensimmäisessä vaiheessa myös varmistetaan projektin laajuus. Projektin suunnitteluvaiheessa on tärkeää myös laatia suunnitelma työtehtävistä. Ensimmäisen vaiheen katsotaan olevan valmis, kun projektin laajuudesta, kustannuksista, aikataulusta, lopputuloksesta ja resursseista on lopullisesti päätetty.

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa keskitytään varsinaisen projektikohteen suunnitteluun. Tässä vaiheessa on oltava laadittuna tarkka työsuunnitelma projektin loppuun saakka.

Rakentamisvaiheen aikana on vuorossa itse tekninen työ. Projektin kohdetta, joka voi olla esimerkiksi uuden sovelluksen suunnittelu, rakennetaan. Kaikki suunnitteluun kuuluvat osat rakennetaan, tarkistetaan ja yhdistetään, jotta niistä muodostuu kokonaisuus. Rakentamisvaiheen ollessa valmis, suoritetaan testaus, johon osallistuvat suunnittelijat itse. Kun katsotaan rakennusvaiheen olevan valmis, voidaan suunniteltu sovellus luovuttaa tarkistettavaksi.

Neljättä vaihetta kutsutaan verifioimisvaiheeksi, jonka aikana varmennetaan lopputulos kokonaisuudessaan. Verifioimisvaiheeseen sisältyy käyttäjätestaukset. Projektin lopputuloksena syntyneen tuotteen/palvelun julkaiseminen ja levitys suunnitellaan tarkasti. Verifiointivaiheen katsotaan olevan valmis, kun tuote/palvelu on hyväksytty otettavaksi käyttöön.

Viimeisessä vaiheessa projektissa aikaansaatu tuotos julkaistaan. Mikäli julkaisun jälkeen tuotteessa/palvelussa ilmenee virheitä, niitä korjataan. Projektin loppuvaiheeseen liittyvät dokumentit viimeistellään ja projekti päätetään.

Vesiputousmallissa on kyse varhaisen suunnittelun korostetusta merkityksestä. Niinhän vanha sanontakin kuuluu: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. On huomattavasti edullisempaa korjata suunnitteluvaiheessa havaittu virhe, kuin lähteä korjaamaan sitä vasta jakelu- ja viimeistelyvaiheessa. Vesiputouksen katsotaan kuitenkin toimivan täydellisesti vasta silloin, kun jokainen vaihe on suunniteltu täysin kattavasti ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Tästä syystä perinteisenä projektinhallintamenetelmänä kutsuttua vesiputousmallia on myös kritisoitu. On vaikeaa tai lähes mahdotonta kuvitella, että jokainen vesiputousmalliin kuvattu vaihe saataisiin valmiiksi siten, ettei siihen tarvitsisi palata myöhemmin. Varsinkin, jos kyseessä on ohjelmistosuunnittelu, jossa asiakas saattaa haluta tehdä muutoksia ohjelmistoon hyvinkin myöhäisessä vaiheessa esim. testatessaan sen prototyyppiä. Tällöin moni jo projektissa läpikäyty vaihe jouduttaisiin tekemään kokonaan uudestaan alusta asti.

Ketterä projektinhallintamenetelmä

Scrum Ketterät projektinhallintamenetelmät tarkoittavat sitä, että projektia kehitetään parin viikon mittaisissa kehitysjaksoissa. Tämä menetelmä on nykypäivänä käytetympi, kuin aikaisemmin mainittu perinteinen projektinhallintamenetelmä. Sprinttien välissä käydään läpi projektin sen hetkistä tilannetta ja priorisoidaan sen toteutusta kuluneena aikana. On tärkeää selvittää, mitkä kukakin projektiin osallistunut henkilö on siihen menneessä tehnyt ja mitä aikoo tehdä seuraavaksi. Mikäli eteen on tullut ongelmia, ne ratkotaan yhdessä.

Tämä ketterä menetelmä mahdollistaa kaikin puolin projektin tehokkaan ohjaamisen ja varmistaa myös sen, että projektiin osallistuvat henkilöt ovat ajan tasalla työtehtävissään. Myös usein projektin tilanneelle asiakkaalle ketterä menetelmä on hyödyllinen, koska asiakas on koko ajan selvillä projektin tilanteesta.Ketterälle projektinhallinnalle on siis tyypillistä suora, tasaisin väliajoin toteutettu viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Suunnittelua tehdään jatkuvasti, koko projektin ajan.

Ketteriä menetelmiä on useita, mm. Scrum, Extreme Programming (XP), Agile modeling, DSDM, Crystal Methods.

Edellä mainituista ketteristä projektinhallintamenetelmistä me noudatamme www-projektissamme Scrum-menetelmää.

Scrum

Scrum on ketterä projektinhallintamenetelmä, jossa työskennellään toistavasti ja lisäävästi ennustettavuuden optimoimiseksi ja riskien kontrolloimiseksi. Tavoitteena on, että esimerkiksi jokin ohjelmisto kehittyy pikkuhiljaa valmiimmaksi useiden kehitysjaksojen aikana. Kehitysjaksoa kutsutaan sprintiksi ja se on 1-4 viikon mittainen aikaraja. Meidän projektissamme sprinttejä on 4.

Projektissamme sprinttien sisällä tuotamme “valmiin” määritelmän täyttävän, selkeän, perehdytys informaatioteknologiaan opintokokonaisuudet sisältävän, visuaalisesti kauniin, responsiivisesti toimivan ja kaikin puolin potentiaalisesti julkaisukelpoisen verkkosivuston.

Sprinttien aikana pidämme ns. päiväpalavereja (Daily Scrum), joiden aikana Scrum Master selvittää jokaisen tiimin henkilön tekemät asiat tähän hetkeen menneessä sekä tiedustelee, mitä hän on tekemässä seuraavaksi. Kuten edelläkin jo mainittiin yleisesti ketterien projektihallinnan menetelmien kohdalla, selvitämme myös mahdolliset syntyneet ongelmat.

Jokaisen sprintin sisältö sovitaan sprintin suunnittelupalaverissa (Sprint Planning Meeting) aina ennen uuden sprintin aloitusta. Uuteen sprinttiin toteutettaviksi valitaan sellaisia projektille tärkeitä kehitysjonon kohtia, joilla on sillä hetkellä suurin merkitys projektin onnistumiselle. Meidän tapauksessamme opettajat ovat määritelleet nämä kohdat ja hyväksytämme Sprint Backlog:iin valitsemamme asiat ennen uuden sprintin aloitusta.

Sprintin lopuksi järjestetään sprinttikatselmus (Sprint Review) jossa Scrum team, esittelee sprintin konkreettiset saavutukset tuoteomistajalle sekä mahdollisille sidosryhmien edustajille palautteen saamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi kehityksen tilasta. Meidän tapauksessamme esittelemme Sprintin aikana tekemämme asiat muille luokkalaisillemme sekä opettajalle, jotka arvostelevat olemmeko tehneet sen mitä sprintin alussa lupasimme.